Inovativen koncept energetskih pristopov

Naziv operacije: Inovativen koncept energetskih pristopov

Akronim operacije: INKE

Partnerji operacije: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, LEA Pomurje in VEVEVE, informacijske storitve in grafično oblikovanje, Miha Horvat s.p.

Naziv ukrepa, podukrepa:

Tematsko področje: VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE, Cilj: Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj okolja, Ukrep: Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter v dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja

Povzetek projekta:

Izboljšanja rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter posledično varovanja in razvoja naravnega okolja se bomo v našem projektu lotili iz več vidikov. Konkretni učinek na znižanje rabe energije in znižanje CO2 emisij bo prinesla in zagotovila nabava električnega vozila, za namen prevoza invalidnih in starejših  oseb, mladih in ostalih obiskovalcev okrog Bukovniškega jezera in ostale prevoze v okviru Zavoda za okolje in turizem ter občinske uprave Občine Dobrovnik kot tudi komunalnega podjetja. Prav tako bomo zagotovili promocijo izdelane kalkulacije okoljskih in ekonomskih učinkov (CO₂, EUR,…) preko diseminacijskih orodij neposredno ozaveščali vse 3 sektorje. V isti aktivnosti bo izdelana analiza stanja in podani predlogi ukrepanja v smeri spodbujanja car-sharinga in car-poolinga za povečanje izkoriščenosti vozil na območju LAS PDL v smeri zniževanja deleža fosilnih goriv na območju LAS. V drugem sklopu aktivnosti bo preko preliminarne analize možnosti izdelave Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) občin, analize stanja in pripravljenih gradiv na področju izdelanih Lokalnih energetskih konceptov občin ter aktualnega izvajanja energetskega knjigovodstva, apeliralo na javne uprave k ukrepanju – pripravi SECAPov, s ciljem znižanja končne porabe energije v vseh sektorjih, povečanju uporabe lokalnih obnovljivih virov energije ter pristopu k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti.

Rešitve, ki jih ponujamo z izvedbo aktivnosti v projektu so tako trajnostna mobilnost – nakup električnega vozila ter analiza stanja in predlogi ukrepanja z namenom spodbujanja car-sharinga in car-poolinga za povečanje izkoriščenosti vozil na območju LAS PDL v smeri znižanja CO₂ emisij, osveščanje in izobraževanje na temo URE in OVE. S pomočjo izdelane E – brošure in agregacije podatkov območja ter vizualizacije skupnih in presečnih kazalnikov (stanje -  cilj) se lahko doseže zastavljene cilje. Vključena je tudi izvedba medijske kampanje, priprava filmov za društva upokojencev in OŠ,  združenja in društva invalidov , oblikovanje in tisk letaka ter priprava promocijskega materiala  - USB kartic

V želji, da se bo izdelava SECAP-ov, po izvedbi uspešne promocije v sklopu projekta, uveljavila tudi v občinah na območju LAS PDL, bodo izvedene predstavitveni dogodki za namen animacije in promocije iniciative Konvencije Županov v vseh vključenih občinah s predstavniki občinske uprave ali / občinskega sveta.

Če agregiramo, naša operacija je popolnoma usklajena s ciljem SLR »Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja«, ki je pod tematskim področjem »Varstvo okolja in ohranjanje narave«, saj preko zastavljenih aktivnosti uresničuje ukrep »Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja«.

Cilji projekta:

Glavni cilji operacije so lahko agregirani v spodaj navedene alineje:

- Nabava električnega vozila – najmanj 10 kW moči, 48 V napetost, sistem rekuperacije, tovorni prostor najmanj 160x110x20cm,

- Letni prihranek 2 toni CO2 na leto v primerjavi s pogonom na fosilna goriva

- Ustvarjena dva predstavitvena filma prevozov z električnim vozilom

- Pripravljena Analiza stanja in kreiranje predlogov ukrepanja v smeri spodbujanja car-sharinga in car-poolinga za povečanje izkoriščenosti vozil na območju LAS PDL v smeri zniževanja deleža fosilnih goriv na območju LAS.

- 8 x  preliminarne analize možnosti izdelave Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) občin – predstavitveno gradivo za dogodke na območje Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana

- 5000 zloženk in 200 USB kartic

Operacija neposredno dviga tudi potencial za kompetence podjetniškega sektorja (možnosti za mlade), kot tudi pomeni ključni prispevek k ustvarjanju novih »zelenih delovnih mest« v okviru kreiranja ukrepov za akcijske načrte SECAPov. Konkretno se bo razvila nova storitev na opravičenem območju LAS in sicer bo vodilni partner zagotavljal prevoze invalidnih oseb, starejših,  mladih in ostalih obiskovalcev okrog turističnega kraja – Bukovniškega jezera.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev in pričakovani rezultati aktivnosti:

Operacija je razdeljena v 4 glavne aktivnosti in sicer:

  • A1 TRAJNOSTNA MOBILNOST
  • A 2 ENERGETSKI KONCEPTI RAZVOJA SKUPNOSTI
  • A 3 VODENJE, KOORDINACIJA
  • A 4 PROMOCIJA IN DISEMINACIJA REZULTATOV

Rezultati operacije:

  1. Nakup električnega vozila
  2. Znižanje CO2 emisij 2 toni / leto
  3. 8 kom gradivo za SECAP
  4. 200 kom USB kartice

 

Trajanje operacije: od 1.7.2021 do 30.6.2023

Povezave:

Back to Top